Hadith Hasan

Definisi kepada hadith hasan adalah sebuah hadith yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil, kurang dhabit, dari awal hingga akhir sanad tidak wujud sebarang syaz dan ‘illah. Maka disini kita dapat kenalpasti sesebuah hadith hasan itu melalui lima perkara atau syarat iaitu: Perbezaan antara hadith hasan dan hadith sahih. Jika kita lihat kepada takrif […]

Hadith Sahih

Definisi kepada hadith sahih itu boleh dikenali sebagai sebuah hadith yang bersambung pada sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang bersifat ‘adil, dhabit, dari awal hingga akhir sanad tanpa wujud syaz  dan ‘illah. Maka daripada definisi tersebut kita dapat jelaskan bahawa terdapat lima syarat penting yang menjadi asas dalam pengelasan sesebuah hadith sahih iaitu seperti berikut: Hukum […]

Istilah-istilah dalam ulum hadith

Al-Hadīth Al-Sunnah Al-Khabar Al-Athar Al-Isnād Al-Sanad Al-Musnad Al-Matan Al-Thoriq Al-Wajh Al-I’tibār Al-Mutābi’ Al-Syahid 1. AL-HADĪTH Dari sudut bahasa al-Hadīth bermaksud pemberitahuan.  Dari sudut istilah pula membawa maksud sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW samada dari segi pertuturan, perbuatan, pengakuan atau segala sifat kejadian mahupun akhlak.  2. AL-SUNNAH Dari sudut bahasa bermaksud al-Sīrah (السيرة) iaitu […]

Pengenalan asas Ilmu Mustalah al-Hadīth

Pengenalan asas atau dasar berkaitan Ilmu Mustalah Al-Hadīth Ilmu Mustalah Al-Hadīth atau dikenali juga dengan Ulum Al-Hadīth ia merujuk kepada satu himpunan kaedah atau perbincangan mengenai hadīth yang telah disusun oleh ulama bagi menjaga keaslian dan kesahihan hadīth Nabi Muhammad SAW daripada segala pemalsuan, kesilapan dan pengubahsuaian konteks, lafaz mahupun makna. Antara skop perbincangan dalam […]

Hide Preloader