Istilah-istilah dalam ulum hadith

 1. Al-Hadīth
 2. Al-Sunnah
 3. Al-Khabar
 4. Al-Athar
 5. Al-Isnād
 6. Al-Sanad
 7. Al-Musnad
 8. Al-Matan
 9. Al-Thoriq
 10. Al-Wajh
 11. Al-I’tibār
 12. Al-Mutābi’
 13. Al-Syahid


1. AL-HADĪTH

Dari sudut bahasa al-Hadīth bermaksud pemberitahuan. 

Dari sudut istilah pula membawa maksud sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW samada dari segi pertuturan, perbuatan, pengakuan atau segala sifat kejadian mahupun akhlak. 

2. AL-SUNNAH

Dari sudut bahasa bermaksud al-Sīrah (السيرة) iaitu suatu perjalanan, samada ia bersifat baik mahupun buruk.

Menurut istilah Muhaddithīn ia merujuk kepada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari sudut pertuturan, perbuatan, pengakuan atau segala sifat penciptaan dan akhlak baginda atau perjalanan kehidupan samada sebelum mahupun selepas baginda dilantik menjadi rasul.

3. AL-KHABAR

Dari sudut bahasa bermaksud sesuatu perkara atau maklumat yang disampaikan dalam bentuk nukilan atau penceritaan.

Dari sudut istilah pula para ulama’ berbeza pendapat mengenainya, antaranya:

Pertama: Maksudnya sama sahaja seperti al-Hadīth.

Kedua: Berbeza dengan al-Hadīth. Ini kerana, al-Hadīth hanya khusus merujuk kepada segala perkara yang datangnya daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, al-Khabar pula merujuk kepada sesuatu yang datangnya daripada selain Nabi Muhammad SAW.

4. AL-ATHAR

Dari sudut bahasa bermaksud sesuatu yang berbaki daripada sesuatu.

Dari sudut istilah pula terdapat beberapa pandangan ulama’ mengenainya, antaranya:

Pertama: Maksudnya sama seperti al-Hadīth

Kedua: Berbeza dengan al-Hadīth. Iaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tābi’in dari sudut perkataan dan perbuatan.

5. AL-ISNĀD

Dari sudut bahasa bermaksud menyandarkan sesuatu perkara kepada sesuatu perkara yang lain.

Dari sudut istilah pula membawa maksud, mengangkat atau meriwayatkan hadith pada orang yang mengatakannya (dari Nabi Muhammad SAW). Contohnya, seseorang meng’isnadkan sesuatu hadīth.

6. AL-SANAD

Dari sudut bahasa bermaksud sesuatu yang dipegang atau disandarkan.

Dari sudut istilah pula bermaksud sesuatu perkhabaran tentang jalan riwayat matan, iaitu rantaian para perawi hadīth.

7. AL-MUSNAD

Dari sudut bahasa bermaksud kata nama objek bagi “asnada” (أسند) iaitu menyandarkan atau menisbahkan.

Dari sudut istilah pula bermaksud kitab hadīth yang menghimpunkan hadīth-hadīth berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Contohnya al-Musnad Imam Ahmad dan  al-Musnad Humaydi.

8. AL-MATAN

Dari sudut bahasa bermaksud sesuatu yang kukuh dan menaik tinggi dari tanah.

Dari sudut istilah pula bermaksud kata-kata yang berada di penghujung sesuatu sanad. Iaitu sesuatu yang berakhir padanya sanad daripada lafaz-lafaz hadīth yang menunjukkan kepada maknanya.

9. AL-THORIQ

Dari sudut bahasa bermaksud jalan.

Dari sudut istilah pula bermaksud sama seperti al-Sanad. Ini kerana ia menyambungkan kepada al-Matan.

10. AL-WAJH

Dari sudut bahasa bermaksud wajah, sudut, atau bentuk.

Dari sudut istilah pula bermaksud jalan bagi sesuatu riwayat atau sanad.

11. AL-I’TIBĀR

Dari sudut bahasa bermaksud menguji atau memeriksa.

Dari sudut istilah pula bermaksud meneliti jalan periwatan hadīth yang tunggal untuk mengetahui samada terdapat riwayat lain yang sama sepertinya dalam kalangan para perawi hadīth, atau seumpama dengannya dari sudut makna, dan yang mempunyai sanad yang sama dengannya atau melalui jalan lain dari sahabat yang sama, ataupun tidak terdapat sebarang riwayat yang seumpama dengannya mahupun dari aspek persamaan lafaz atau makna hadīth.

12. AL-MUTĀBI’

Dari sudut bahasa bermaksud yang mengikut, menyokong atau bersama.

Dari sudut istilah pula bermaksud para perawi bagi sesuatu hadīth yang berkongsi sama dalam meriwayatkannya dengan para perawi sebuah hadīth tunggal dari sudut lafaz dan maknanya, ataupun pada maknanya sahaja, di samping mereka semua meriwayatkannya dari sahabat yang sama.

13. AL-SYĀHID

Dari sudut bahasa bermaksud seseorang yang menyampaikan apa yang dimilikinya daripada berita atau penyaksian.

Dari sudut istilah pula bermaksud hadīth yang diriwayatkan dengan makna (memiliki makna) seperti hadīth yang lain, atau lafaz yang sama daripada sahabat yang berbeza. 

Hadith Hasan

Hadith Sahih

Sekularisme dan Islam

Istilah-istilah dalam ulum hadith

Emas Menutup Kebocoran Wang

0
Visitors

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hide Preloader